Ana Sayfa Ne Öderim Foto Galeri Menü Umut Ocakbaşı  


Ýstanbullularýn ocakbaþý ve ocakbaþý kültürü ile tanýþmaya baþladýðý yýllardýr 1970’ler. Henüz bir elin parmaklarýný geçmez Ýstanbul’daki mevcut ocakbaþlarý. Beyoðlu Hasnun Galip Sokak ise o yýllarda iki þeyi ile ünlü bir sokaktý. Biri bugün bile yerinde olan “Galatasaray Spor Kulübü” binasý diðeri ise çoktan kapanýp gitmiþ olan “Perde Ve Sahne Sanatlarý Kýraathanesi”. 1970’lerin ortalarýna gelindiðinde bu sokak bu ikisinin dýþýnda insanlar tarafýndan çoðunlukla “çek canýýýýým” diye bilinen Umut Ocakbaþý ile anýlmaya ve daha da önemlisi tarif edilmeye baþlandý.

1976 yýlýnda Galatasaray’lý Suat Mamat’ýn kahvesi diye bilinen yerde açýlan, duvarlarýnda ATATÜRK’ün yaðlý boya portreleri ve vecizeleri bulunan Umut Ocakbaþý çok kýsa bir sürede iþadamýndan sanatçýsýna, bürokratýndan sporcusuna, esnafýndan üniversite öðrencilerine ve gençlere kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmeyi baþardý.

Ýki katlý bu mütevazi yerinden hemen yanýndaki sahibi olduðu 5 katlý kendi binasýna geçmesi ise 2004 yýlýna denk gelir. Toplam 250 kiþilik birbirinden baðýmsýz 5 adet kapalý salona ve 200 kiþilik açýk terasa sahip binanýn giriþ katýnda bir klasik haline gelen yaðlý boya ATATÜRK portreleri ve vecizeleri yer almaya devam ederken, diðer katlarýný yerli ve yabancý sinema yýldýzlarý, Türk ve dünya spor tarihinin efsanelerinin resimleri süslemekte, teras katýnýn duvarlarýný ise özel bir koleksiyondan seçilen 1900lü yýllara ait eski Ýstanbul resimleri dekore etmektedir.

Kapalý katlarýnýn tamamýnda ve teras katýnda ayrý ayrý ocak bulunan, yerli ve yabancý gruplara, þirket organizasyonlarýna, doðum günü gibi özel kutlamalara ve turistlere ev sahipliði yapmaya devam eden Umut Ocakbaþý kurulduðu günden bu yana çeþitli vesileler ile yazýlý ve görsel basýnda yapýlan “en iyi ocakbaþlarý” listelerinde hep bir elin parmaklarý arasýnda yer almayý baþarmýþtýr.

Balýkesir ve Afyon bölgesinden özel olarak getirtilen ve özenle iþlenen etler Umut Ocakbaþý’nýn klasikleri olan çöp þiþe ve terbiyeli kuþbaþýna dönüþmektedir. Zýrhla elde çekilen el kýymasýndan hazýrlanan Adana, Urfa ve beyti kebaplarý ve kuzu ciðeri diðer favori lezzetleri. Acýlý ezmesi, gavurdaðý salatasý, közlenmiþ patlýcan ve soðanýnýn yanýnda hafta sonlarýna özel etli çið köftesi ve Adana’ dan getirtilen özel þalgam suyu olmazsa olmazlarýdýr.

UMUDUNUZ HÝÇ AMA HÝÇ BÝTMESÝN...

 
 

Umut Ocakbaşı 2010©
Site içerisinde kullanılan metaryallerin izinsiz kullanılması yasaktır.